علم راه عذر بر بهانه جویان بسته است . [نهج البلاغه]